Ny bog på vej, ‘ The Suicide of the European Peoples’

The Suicide of the European Peoples

– Population Projection in three countries,

projection method and IQ-estimates over time

Fertilitet:

– dens indhold diminueres af fødestedskriteriets dominans for op imod halvdelen af den subtotale fertilitet i delpopulationer af udenlandsk oprindelse to suite the idea of desegregation:

Totale fertilitet i DK og subtotale fertilitet i delpopupolationer i Danmark forudsætter fertilitetsundersøgelse af repræsentative udvalg ved interviews. Udvalget for interviews skal f.eks. være stratificeret og omfatte alle de aldersbetingede fertiliteter blandt kvinder i de fertile aldre i den pågældende delpopulation. Der ses ingen sådan officiel fertilitetsundersøgelse udført/offentliggjort i mange år i Danmark. Derimod er det blevet udbredt i flere vestlige lande og også her, at fertilitetsmål udført andetsteds og fødselsrater omregnes til en slags teoretiske fertilitetsmål eller estimater. Ved at korrigere for en mere eller mindre arbitrært valgt aldersfordeling blandt de fødende udregnes nogle fertilitetstal, der er estimater. Dette findes ikke holdbart:

Fertiliteten forudsætter svar fra kvinderne i de fertile aldre om antal børn, ønsker og forventninger om flere børn på et givet tidspunkt eller i givet kort tidsrum mens interviewene gennemføres.

Fertiliten opgøres ved omfattende interviewundersøgelse til sikring af holdningernes pålidelighed.

Fertiliteten er ligeledes fx påvirket af kultur, traditioner, uddannelse, love, prævention, og den er givet aldersfordelingen på interviewtidspunktet/i tidsrum omkring interviewene.

 OECD:

Definition:

The total fertility rate in a specific year is the total number of children that would be born to each woman if she were to live to the end of her child-bearing years and give birth to children in agreement with the prevailing age-specific fertility rates.

Comparability:

The total fertility rate is generally computed by summing up the age-specific fertility rates defined over a five-year interval.

I still do not read any definition of fertility.

 

An article by David Coleman dealing with fertility:

Det diskuteres om the immigrant population adopt domestic low fertility rates, quickly, slowly, or not at all (Coale 1986). Short or long run does not matter. I følge figur page 407 i David Colemans article ‘Immigration and Ethnic Change in Low-Fertility Countries: A Third Demographic Transition’ (1) har f.eks. alle franske kvinders fertilitet i gennemsnit svinget omkring 1,9 i peioden 1982-2002 med et enkelt udsving til 1,7 1990-1995. I perioden 1982-1999, der dækker næsten samme periode, er fertiliteten for alle foreign women i Frankrig faldet fra knap 3,2 til godt 2,8. I Sverige er fertiliteten for all foreigners steget fra 2,1 til 2,7 1984-1990. Vi kan ikke få det til at stemme, især når indvandringen tages i betragtning. For ’svenske statsborgere’ er fertiliteten steget fra 1,6 til 2,1 1982-1990. Her beskriver kurven udviklingen for ’svenske statsborgere’, ud for næsten alle andre nationer beskriver kurven ’all women’ eller ’all foreign’. Den ene kurve for England og Wales viser ’all birth places’ med fertilitet faldet fra 1,80 til 1,65 1982-2002. Kvinder med birth-place i New Commonwealth, der omfatter de mest fertile områder i Afrika, viser fra 2,8 til 3,1 fra 1992-1998, men ingen oplysninger om fertiliteten blandt kvinder født i England og Wales med oprindelse i New Commonwealth. Det er de sidstnævnte, der føder største andel med denne oprindelse. Indvandringen, citizenships og alene fødestedet kan jeg afvise kan få den samlede fertilitet til at falde eller holde sig konstant (England og Wales samt Frankrig) (and falsely name it ’Fertility Adaptation’), medmindre fertiliteten fortsat falder i den etniske stambefolkning, når indvandringen helt overvejende sker fra højfertile lande, uden at de naturaliseredes og deres børns fødsler medregnes som fødsler i stambefolkningen. Kilden til figuren er OECD og national statistical offices.

 

Konklusion: 

Der findes end ikke rådata om det absoluttte antal fødte fordelt på oprindelser eller tidligere nationalitet hos OECD, og de offentliggøres ikke af de nationale statistiske kontorer. Rådata ville netop kunne underbygge fødselsraterne og deres fordeling i det vejede gennemsnit, der eksakt bestemmer den totale fødselsrate i populationen eller i delpopulationen. Mangelen er påfaldende, ubehandlede rådata i form af optællinger sat op ved siden af statusopgørelser af populationen eller tilsvarende dele heraf ville afsløre fødselsraternes fordeling på oprindelse eller på nuværende og tidligere nationalitet. I stedet slører en omregning over aldersfordelingen af ikke oplyste antal fødsler eller fødselsrater blandt de fødende til nogle fertilitets-estimater obviously to suite to the idea of desegregation. Dokumentation findes ikke, men præsentation af sådanne estimater afslører sig selv. Perhaps David Coleman just shows available data material of fertility.Table 1 page 414 (1) in addition presents fertility-estimate of Non-Western of 1,64 in England and Wales in 2001 and fertility-estimate of the same group of origin in Norway of 3,10 in 2005, almost doubtful regardless of the distributions of origins and the duration of stay. Most of the rest is dealing with doubtful relevant expectations of fertility-estimates in different countries in the future.

 

IQ declines in three countries:

IQ estimation of population as a weighted average of IQ of the subpopulations requires segregation of origin and ancestry:

Ændringen i IQ-gennemsnittet som følge af indvandringen i tre europæiske lande. Norge,Tyskland og England. IQ-gen-nemsnittet reduceres naturligvis ved indvandring fra et oprindelsesland/område med lavere IQ-gennemsnit og naturligvis omvendt ved indvandring fra en høj-IQ-nation. IQ-gennemsnittet for den pågældende oprindelse, IQ-gennemsnittet for indvandringslandet før indvandringen, nettoindvandringens størrelse og det modtagende lands befolkningsstørrelse er bestemmende. Det vejede gennemsnit bestemmer resultatet med befolkningsgrupperne som vægte, uanset indvandrerne kommer fra mange eller få oprindelseslande. Antallet af fødsler og dermed fertiliteten i de enkelte immigrant- og efter-kommergrupper øver naturligvis afgørende indflydelse på den samlede udvikling over tiden, efterkommergruppen med mere end halvdelen af fødslerne blandt subpopulationerne af udenlandsk oprindelser.

IQ er genetisk og geografisk bestemt for opimod 80 pct. Derfor er det afgørende at bestemme indvandringen og befolkningsstørelserne efter oprindelse eller herkomst. Derfor skal naturalisationerne eller tildelingen af nationale statsborgerskaber og efterkommerne af de naturaliserede tillægges gruppen af immigranter og deres efterkommere efter oprindelse, da tildelingen af statsborgerskaber ikke ændrer generne og dermed IQ hos de naturaliserede og deres efterkommere.

Mere end 200 oprindelsesnationer/områder grupperes for at gøre overskueligheden større. Hver af disse grupper re-præsenterer en gennemsnitlig total fødselsrate, der anta-ges at være oprindelseslandets og et IQ-gennemsnit.

Da opgørelserne og estimaterne i de tre lande ikke er ens organiseret, og informationerne er uens tilgængelige skal jeg forsøge at danne nogenlunde ensartede oprindelsesgrupper i de tre lande, så sammenligneligheden kan tilstræbes sikret.

En korrigering af de hidtidige opgørelser, så de kan bruges ved en IQ-opregning indebærer, at antallet af indvandrede statsborgere af anden nationalitet, antallet af naturaliserede og børnene født efterfølgende i indvandringslandet skal opgøres henholdsvis estimeres. Uden opgørelser er der kun estimation.

Two methods of projection:

The cohort-component method is based on the traditional demographic accounting system (Field et al, 1987 and Campbell, 1996):

P(t+n) = P(t) + Btt+n – Dtt+n + IMtt+n – OMtt+n where:

P(t+n) = Population at the end of the period (at time t+n)

P(t) = population at the beginning of the period (at time t)

Btt+n = births during the period (time t to t+n)

Dtt+n = deaths during the period (time t to t+n)

IMtt+n = in-migration during the period (time t to t+n)

OMtt+n = out-migration during the period (time t to t+n)

bn = birth rate for n years dn = death rate for n years

Annuity-Method for projection:

St+n*(1+(bs – d)/1000) + IMt,s + OMt,s= S t+n+1, where:

St+n: Befolkningsstatus i tidspunkt t+1

bs : Total birth rate for oprindelsesland s

d:    døds- eller mortalitetsrate

IMt,s : Netto indvandringen i periode t fra oprindelsland S

OMt,s: Out-migration during the period (time t to t+1)

I betragtning af den store forskel, om imod 4 gange højere fødselsrater i lav-IQ-landene i sammenligning med den gennemsnitlige etnisk norske fødselsrate og mere end dobbelt så høje fødselsrater blandt de resterende af i alt halvdelen eller mere af befolkningen er metodevalget nemt.

Annuitetsmetoden vil klart realistisk vise effekten af de høje fødselsrater og deres forholdsmæssigt stigende andel af fødselsbidragene og de lavere gennemsnitlige IQ-tal for netop disse immigranter og deres descendants.

Antallet af etnisk norske findes som udgangspunkt ved i statusåret 2014 at fratrække alle immigranter og deres efterkommere inklusive de naturaliserede og deres efterkommere efter tildelingen af norsk statsborgerskap.

Projektion eller fremskrivning af Norges befolkning:

Herefter fra 2015 forudsættes antallet af etniske norske at udvikle sig i overensstemmelse med fødselsraten 9,6 og dødsraten 8,1. Samme dødsrate for immigranterne. Der regnes 1350 i netto udvandring (OMt,s) af norske pr. år.

Folketallet bestemmes år for år ved at addere det estimerede antal etnisk norske med antallet af immigranter og deres efterkommere anført i nederste række brug af de respektive fødselsrater for subpopulationerne anført side 5 nederst.

For at nå til status 2014 er antal naturalisationer og de naturaliseredes efterkommere tillagt år for år siden 1986 sammen med IMt+s i formlen ovenfor i en såkaldt retroprojektion. Herved korrigeres den oprindelige befolkningsopgørelse for perioden 1986-2013 efter oprindelse.

I retro-projektionen er metoden den samme som for projektionen, bortset fra at naturalisationerne indgår og folketallet er givet som det givne officielle.

Antallet af etnisk norske år for år estimeres ved at fratrække antallet af estimerede immigranter, de naturaliserede og deres børn i folketallet år for år.

Tilregningen af IQ er ganske enkel. Det drejer sig om et gennemsnitstal svarende til legemshøjden for hver enkelt repræsenterede nation/område på jorden. Dette tal ganges med antallet af individer i hver befolknings- eller oprindelsesgruppe i hvert af årene. IQ-bidragene sammenlægges år for år og summerne adderes med antal nordmænd, der nu er blevet ganget med det norske IQ-gennemsnit. Befolkningens samlede IQ-gennemsnit år for år fås, når denne sum divideres med folketallet.

………………………….

IQ-gennemnsnittene i Norge, UK og Tyskland vil reduceres med 5-6 point inden for de næste 40-50 år, hvis indvandringen fortsætter som nu. Det vil have som konsekvens, at uddannelses- og erhvervsmulighederne mestendels forsvinder, også andre steder i Vesteuropa, hvor udviklingen ligger på linie hermed. Tallene er underestimerede, fordi datatilgængeligheden og sammenligneligheden landene imellem forhindrer, at vi kommer det nærmere. Gennemsnitlig IQ 92-93 i 2072 presset ned alene p.g.a. indvandringen. Indvandrerne er også i flertal om 50-60 år og dermed vil de formentlig søge at påvirke alt efter deres interesser. IQ-gennemsnittet blandt indvandrerne og deres efterkommere i holdsvis Norge, UK og Tyskland vil være omkring 88, 86 og under 90 om 50-60 år. Da de ikke har nogen reelle erhvervsmuligheder, vil de være en byrde for samfundet. Grænsen hvor denne byrde bliver ubærlig bliver givet nået længe før vi når så vidt. Højteknologisk præget udvikling er absolut ingen mulighed for Vesteuropa som sagerne stiller sig. Hvilke erhvervsmuligheder er der så, som verden ser ud og vil se ud?

< = IQ90: http://danmark.wordpress.com/2012/10/31/en-vis-intelligens-forudsaettes-ved-kriminalitet-iq90-er-graensen-for-uddannelses-og-arbejdsmarkeds-egnethed/

1 thought on “Ny bog på vej, ‘ The Suicide of the European Peoples’

  1. Pingback: De europæiske folks selvmord | Nationaldemokraten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s